16/09/2020

02 أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ w w w . a s s a h r a a . m a 2020 شتنبر 16 الاربعاء الصحراء الــمـغربـــيـة nÝu¹ ¨UOI¹d#≈ »uMł w# »dG*« dOHÝ b&√ “eFð X¾²# U+ WJKL*« Ê√ ¨¡UŁö¦.« f+√ ¨w½«dLF.« UNLO.U0QÐ W¹œUB²0ô«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹dA³.« WOLM².« «e².ô« fHMÐ ¨wMÞu.« UNЫdð W#U& d³Ž UL& WOÐuM'« ÆWOMÞu.« W1eF.«Ë ¨WO½U5½ù« WÝUL(«Ë ¨sÞ«u*« œd−+ s+ d¦&√ò ¨b¹bł u¹bO# lDI+ w# ¨w½«dLF.« ‰U0Ë ‰öG²ÝUÐ vL5¹ U* …d&U*« …dJH.« ÊS# ¨d¹bI².« w# QDš l³Mð W¹Ë«d×B.« rO.U0ú. WOFO³D.« œ—«uLK. WJKL*« ¨—UJ½ù« U¼d¼ułË ¨qN'« UNÝUÝ√ ¡UOLŽ WOzULžœ s+ s+ ”œU5.« lDI*UÐ d+_« oKF²¹Ë ÆåeOײ.« UNNM&Ë UN²IKÞ√ WOðUŽu{u+ U¼u¹bO# WO½ULŁ rCð WK5KÝ UN²KLŠ —UÞ≈ w# U¹—u²¹d³Ð WOÐdG*« WJKL*« …—UHÝ rN# ∫lzU0u.«Ë …—uDÝ_« 5Ðò Ê«uMŽ X% WOK>«u².« Æå¡«d×B.« ‰uŠ wLOK0ù« Ÿ«eM.« XЫuŁ w½«dLF.« dCײ5¹ ¨b¹b'« u¹bOH.« «c¼ w#Ë rÝUÐ tN¹u9Ë tN¹uAðË Á¡UHš≈ iF³.« œu¹ l0«Ë ¨»dGLK. WOЫd².« …bŠu.« ¡«“≈ —d³+ dOžË wz«bÐ ¡«bŽ W.ËR5+ WЗUI+Ë W.œUŽ WOC0 »dGLK.ò Ê√ ö−5+ WM¹UF*« Ê√ w½«dLF.« d³²Ž«Ë ÆåUŽËdA+ UŠuLÞË ô ¡«d×B.« w# WOFO³D.« œ—«u*« ‰öG²Ý«ò ªW×{«Ë vF50 UD³ðd+ ÊuJ¹ Ê√ ‰«uŠ_« s+ ‰UŠ ÍQÐ sJ1 ÕuLD. …dLŁ u¼ U/≈Ë ¨W×KB*« vKŽ rzU0 Ë√ ÍœU+ U0p.–Ë ¨rN²&—UA0Ë 5OK;« ÊUJ5.« …bzUH. ÍuLMð ÆårN(UB+ l+ výUL²¹ qJAÐ p.– v.≈ dOAð ¨ÂU0—_« UL& ¨ozUI(« Ê√ “dÐ√Ë WF³Ý dL¦²Ý« W¹e&d*« W+uJ(« ÊQÐ «d&c+ ¨oO0œ ·U{√Ë Æ‰öG²Ýô« «c¼ sŽ W&UM.« œ—«u*« ·UF{√ lOMB².«Ë Y¹bײ.« bF¹ ¨ÂuO.«ò t½√ wÐdG*« dOH5.« w# uLMK. WOÝUÝ_« ezU&d.« ÍœUB²0ô« q+UJ².«Ë ÆåWOÐuM'« WIDM*« vKŽ ¡uC.« lDI*« «c¼ jK5¹ ¨t5H½ ÁU&ô« w#Ë WJKL*« UN².cÐ w².« WÞËdA*« dOžË W¦O¦(« œuN'« aOÝdðË ¨wK;« œUB²0ô« e¹eF². …dOš_« œuIF.« w# ÆdIH.« W×#UJ+Ë ¨wŽUL²łô« pÝUL².« ZNM.« «c¼ s+ ·bN.«ò Ê√ vKŽ w½«dLF.« œbýË ¨wKFH.« —U¼œ“ô« oOI% u¼ wÞ«dI1b.«Ë ÍœUO5.« `.UB. ÊuJ¹Ë wMÞu.« »«d².« ŸuЗ W#U& œu5¹ Íc.« Æå UMÞ«u*«Ë 5MÞ«u*« lOLł tð«—UOš w# s¾LD+ »dG*«ò Ê√ dOH5.« b&√Ë v.≈ dOA¹ l0«u.«ò Ê√ v.≈ U²#ô ¨åÁ«ƒ—Ë tðUO−Oð«d²Ý«Ë WÝuLK+ ZzU²½ “d#√ WOMÞu.« WЗUI*« Ác¼ bz«u# Ê√ wŽUL²łô«Ë ÍœUB²0ô« ÂbI².« w# UN*UF+ XK& ÆåW¹Ë«d×B.« rO.U0_UÐ oOLF.«Ë wIOI(« w# vK−²¹ —U¼œ“ô« «c¼ ¡«—Ë rše.« Ê√ vKŽ œbýË w# rN²O¼U#—Ë ÊUJ5.« W×KB+ lCð WO.uLý WЗUI+ Ê√ w½«dLF.« “dÐ√ ¨Èdš√ WNł s+ Æ U¹u.Ë_« rOL> … ¡UHJ.UÐ l²L²ð UN'« Ác¼ w# W³@²M*« U¾ON.« UN²O½«eO+ dOÐbðË UN½ËRý …—«œ≈ vKŽ WK+UJ.« …—bI.«Ë ÆwÞ«dI1œ qJAÐ ¨ U¾ON.« ÁcN. …b¹«e²+ UOŠö>`M+ - t½√ `{Ë√Ë ULOÝô ¨WOMÞu.« 5½«uI.« qCHÐË —u²Ýb.« ‰öš s+ Ê√ «b&R+ ¨WOK;« WOFO³D.« œ—«u*« dOÐbð ‰U−+ w# Ác¼ w# »dI.« WÝUOÝ oO³Dð s+ w5Ozd.« ·bN.« ÊUJ5K. …dýU³*« `.UB*« oOI% w# q¦L²¹ WIDM*« Æ5OK;« w#Ë WÝUO5.« ÁcN. UI#Ë t½≈ wÐdG*« dOH5.« ‰U0Ë ¨ULz«œ WJKL*« UN+d²% w².« WO.Ëb.« WOŽdA.« —UÞ≈ ¨5O5Ozd.« UMzU&dý bŠ√ ¨wÐË—Ë_« œU%ô« o#«Ë l+ 5²¹—U& 5²O0UHð« WFł«d+ vKŽ 2019 WMÝ w# ÆÍd׳.« bOB.«Ë WŠöH.UÐ ÊUIKF²ð »dG*« lDI+ w# ¨w½«dLF.« `{Ë√ ¨tð«– ‚UO5.« w#Ë rO.U0ú. b¹b'« ÍuLM².« ÖuLM.« d¼uł Ê√ ¨u¹bOH.« ¨U¼e¹eFðË ÊU5½ù« ‚uIŠ «d²Š« w# q¦L²¹ WOÐuM'« ÖuLM.« «cN. WK+UA.«Ë WO&—UA².« WFO³D.« Ê√ UHOC+ nK²@+Ë w½b*« lL²−*« …uŽœ X9 YO×Ð ¨WOÝUÝ√ qOJA². 5OK;« 5KŽUH.«Ë 5³@²M*« 5.ËR5*« UB½ù«Ë ÊËUF².« d³Ž WOKLF.« Ác¼ tOłuðË dOž «—œU³*« s+ b¹bF.« Ê√ v.≈ —Uý√Ë ÆW&—UA*«Ë W#œUN.«Ë WOKJON.« l¹—UA*« s+ WŽuL−+Ë W0u³5*« ULz«œ p.–Ë ¨WIDM*« w# —uM.« √— W¾O³.« W¹ULŠ v.≈ ÆWOK;« WOLM².«Ë W½dBF.« e¹eFð WЗUI+ —UÞ≈ w# dOGð WOÐuM'« rO.U0_« r.UF+ Ê√ w½«dLF.« `{Ë√Ë ¨‚dD.« ¨Èdš√ —u+√ 5Ð s+ ¨¡UA½≈ qCHÐ dO³& qJAÐ s&U5+Ë ¨ «—UD+ ¡UMÐË ¨¡UÐdNJ.« WJ³ý lOÝuðË WOKײ. e&d+ ¡UA½≈Ë ¨rOKF².« WJ³ý e¹eFðË ¨…b¹bł …œUOI.« X% t½√ b&√Ë Æ U¹UHM.« W'UF+Ë d׳.« ÁUO+ ¨”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« VŠUB. …dB³²*« w# W+_« dOB+ l+ WOÞ«dI1b.« «—UO)« qš«b²ð wÝU+uKÐb.« hKšË ÆpÝUL²+ ÖuLM. ÓU9Ë q+UJð UÐ[email protected]²½ô« w# W&—UA+ ôbF+ qþ w# t½√ v.≈ wÐdG*« ¨ UOÞ«dI1b.« v²Ž√ vKŽ v²Š X+bIð W¹uN'« W¹uNÐ wMÞË oKFð w# WOÐuM'« rO.U0_« d¼œeð [email protected]# qJР«Ëb.« vKŽ WÐuKD+Ë W1d&Ë …e¹eŽ WOÐdG+ Æ“«e²Ž«Ë WŽUM0Ë [email protected]ý w# ¨»dG*« »[email protected]²½« ¨5MŁô« f+√ ‰Ë√ ¨- WM' w# uCF& UOI¹d#≈ qO¦L². ¨wð—ULF.« bL×+ WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²0ô« ‚uI×K. …bײ*« 3_« s+ ‰Ë_« w# √b³ð «uMÝ lЗ√ s+ …d²H. ¨WO#UI¦.«Ë Æ 2021 d¹UM¹ WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²0ô« ‚uI(« WM' bFðË WO5Ozd.« «b¼UF*« U¾O¼ ÈbŠ≈ WO#UI¦.«Ë ‰Ëb.« cOHMð V0«dðË ÆÊU5½ù« ‚uI( WO2_« ’U)« w.Ëb.« bNF.« Vłu0 UNðU+«e².ô ·«dÞ_« ÆWO#UI¦.«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²0ô« ‚uI(UÐ WOL¼_« WG.UÐ WM−K.« ÁcN. »dG*« »[email protected]²½« qJA¹Ë œuN−Ð w.Ëb.« lL²−*« q³0 s+ U×{«Ë U#«d²Ž« VŠUB. …bOýd.« …œUOI.« X% ¨WJKL*« «“U$≈Ë e¹eFð ‰U−+ w# ¨”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« ô ¨WOÝUÝ_« U¹d(«Ë ÊU5½ù« ‚uIŠ W¹ULŠË ÆWO#UI¦.«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²0ô« ‚uI(« ULOÝ ‰Ëb.« q³0 s+ U#«d²Ž« »[email protected]²½ô« «c¼ b5−¹ UL& Z+«d³.« WOL¼QÐ …bײ*« 3_« w# ¡UCŽ_« »dG*« U¼bL²Ž« w².« Èd³J.« «—œU³*«Ë l¹—UA*«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²0ô« ‚uI(UÐ ÷uNMK. w#Ë ¨wMÞu.« »«d².« ¡U×½√ W#U& w# WO#UI¦.«Ë w².« ¨W¹dA³.« WOLM²K. WOMÞu.« …—œU³*« UN²+bI+ WMÝ ”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« VŠU> UNIKÞ√ Æ 2005 V½Uł v.≈ ¨VBM*« «cN. wð—ULF.« »[email protected]²½« -Ë s+ t(UB. X¹uB².« qCHÐ ¨ÍdB*« `ýd*« ÍœUB²0ô« fK−*« w# «uCŽ 54 q>√ s+ 37 q³0 Æ…bײ*« 3ú. wŽUL²łô«Ë W¹uN'« WM−K.« fOz— ¨wð—ULF.« [email protected]²½«Ë ¨WO0dA.« WN'UÐ ÊU5½ù« ‚uI( wMÞu.« fK−LK. ¨UOI¹d#≈ »uMł `ýd+ »U5Š vKŽ VBM*« «cN. ÆtÐ[email protected]²½« …œUŽù vF5¹ ÊU& Íc.« ‰Ë√ ¨“«dJ+√ bL×+ ¨wMN*« ÃU+œù«Ë qGA.« d¹“Ë jKÝ ÂuÝd*« ŸËdA+ vKŽ ¡uC.« ¨◊UÐd.UÐ 5MŁô« f+√ Èb. 5M+R*« iFÐ [email protected]¹ Íc.« ¨ 2.20.605 Êu½UIÐ s+ s¹—dC²*« ¨wŽUL²łô« ÊULCK. wMÞu.« ‚ËbMB.« Æå≠ 19 bO#u&ò b−²5*« U½Ë—u& W×zUł wAHð UOŽ«bð ÊËRA.«Ë rOKF².« WM' ÂU+√ ÷dŽ w# ¨“«dJ+√ —Uý√Ë Ê√ v.≈ ¨s¹—UA²5*« fK−0 WOŽUL²łô«Ë WO#UI¦.« UŽUDI.« W³&«u+ v.≈ ·bN¹ Êu½UIÐ ÂuÝd*« ŸËdA+ ÆUN²¹uOŠË UNÞUA½ …œUF²Ýô UNLŽœË …—dC²*« UNOłu².« —UÞ≈ w# wðQ¹ ÂuÝd*« ŸËdA+ Ê√ `{Ë√Ë …—dC²*« WOłU²½ù« UŽUDI.« W³&«u0 WO+U5.« WOJK*« WOF{Ë rOOIðË l³²ð —UÞ≈ w# «c&Ë ¨5KG²A*« rŽœË dOЫb².«Ë «¡«dłù« WÝ«—œË wMÞu.« œUB²0ô« ôËUI*« W³&«u+ v.≈ ¨’uB)« vKŽ ¨WO+«d.« ÆqGA.« V>UM+ vKŽ ÿUH(«Ë …—dC²*« wM³Mð …b¹bł WKŠd+ vKŽ ÊuK³I+ s×½ò ‰uI.UÐ lÐUðË «—dCð d¦&_« UŽUDI.« v.≈ …dýU³+ tłu².« vKŽ bB0 UN²³&«u+Ë UNLŽœ vKŽ œuN'« eO&dð qł√ s+ Æå»uKD*« qJA.UÐ UNÞUA½ …œUF²Ý« ¨ 2.20.605 Êu½UIÐ ÂuÝd*« ŸËdA+ Âb0 d¹“u.« ÊU&Ë wMÞu.« ‚ËbMB.« Èb. 5M+R*« iFÐ [email protected]¹ Íc.« wAHð UOŽ«bð s+ s¹—dC²*« ¨wŽUL²łô« ÊULCK. ÂU+√ w{U*« Ÿu³Ý_« ©≠ 19 bO#u&® U½Ë—u& W×zUł Æ»«uM.« fK−0 WOŽUL²łô« UŽUDI.« WM' ‰öš i¹uFð ·d> ¨Êu½UIÐ ÂuÝd*« ŸËdA+ ÂËd¹Ë 5Зb²*«Ë ¡«dł_« …bzUH. wLOEMð hMÐ œb% …d²# rÝdÐ rNÐ ÕdB*« ¨ÃU+œù« qł√ s+ s¹uJ².« bB0 ÊULCK. wMÞu.« ‚ËbMB.« Èb. 2020 d¹«d³# dNý rNÞUA½ ÊuÝ—U1 s¹c.« 5KGA*« q³0 s+ wŽUL²łô« iFÐ …bzUH. «c&Ë ¨W³F> WOF{Ë w# błu¹ ŸUD0 w# 5M+R*« ¡«dł_« dOž ’[email protected]ý_«Ë 5KI²5*« ‰ULF.« Æ‚ËbMB.« Èb. ¡«œ√ qOłQð v.≈ ¨’uB)« vKŽ ¨hM.« ·bN¹Ë 5KGA*« ·dÞ s+ ‚ËbMBK. WIײ5*« U&«d²ýô« m.U³+ ŸUD²0«Ë ¨…—u&c*« …d²H.« rÝdÐ 5OMF*« Vłu0 UNOKŽ’uBM*« n¹—UB*« «c&Ë UC¹uF².« —u+_ b>d*« »U5(« s+ ÂuÝd0 Êu½UI.« ŸËdA+ dOÐb²Ð ’U)« ‚ËbMB.«ò Ê«uMŽ q+U(« ¨WO>uBš ‚ËbMB.« v.u²¹ Ê√ vKŽ ¨åU½Ë—u& ”ËdO# W×zUł ÆUNz«œ√ WLN+ wŽUL²łô« ÊULCK. wMÞu.« WO.Ëb.« ULEM*« Èb. »dGLK. rz«b.« q¦L*« dOH5.« b&√ œ«bF²Ý« ¨5MŁô« f+√ ‰Ë√ ¨ÊUŠd# s¹b.«eŽ UMOO# w# q+UJ²*« qLF.«ò …—œU³+ ÕU$≈ w# ÂUNÝû. »dG*« —UÞ≈ w# ¨©„U¹œË“® å—bB*« WO½«uO(« ÷«d+ú. tłu+ —uEM+ o#Ë W0UDK. WO.Ëb.« W.U&u.« l+ t²&«dý ÆUOI¹d#≈ u×½ Íu0 qJAÐ W.U&u.« wE#U×+ fK−+ ‰öš WLK& w# ¨ÊUŠd# ‰U0Ë Ê≈ ¨Í—U'« d³M²ý 18 W¹Už v.≈ q>«u²OÝ Íc.« ÕU$≈ w# WL¼U5LK. œ«bF²Ý« vKŽ qE¹ »dG*« dJ³*« nAJK. q+UJ²*« qLF.« [email protected]+ ¨å„U¹œË“ò …—œU³+ —UÞ≈ w# ¨QAM*« WO½«uOŠ÷«d+ú. WO*UF.« WÐU−²Ýô«Ë —uEM+ o#Ë ¨W¹—c.« W0UDK. WO.Ëb.« W.U&u.« l+ t²&«dý WOI¹d#ù« …—UI.« W+bš w#Ë ¨UOI¹d#≈ u×½ …uIÐ tłu+ qš«œ »dG*« qLF. WO−Oð«d²Ý« W¹u.Ë√ qJAð w².« q−Ý ¨UMOO# w# »dG*« …—UH5. ÊUOÐ V5ŠË ÆW.U&u.« …œUOIÐ ¨W.U&u.« «e².« ÊQÐ ŸUM²0« vKŽ WJKL*« Ê√ ÊUŠd# ?. rŽb.« X+b0 w².«Ë ¨wÝËdž qO¹U#«— ÂUF.« U¼d¹b+ WЗU; WOI¹d#≈ W.Ëœ 45 UNMOÐ s+ ¨«uCŽ W.Ëœ 125 …—œU³* q¦+_« qOFH².« w# r¼U5OÝ ¨å≠ 19 bO#u&ò ¡UÐË w# W+«b²5+ bŽ«u0 d¹uDð s+ UNMJLOÝ U+ ¨å„U¹œË“ò «b²5+ ÂUE½ À«bŠ≈Ë QAM*« WO½«uOŠ ÷«d+_« dOÐbð XH¹ r. ¨WOI¹d#ù« …—UI.« [email protected]¹ U+ w#Ë Æw×B.« rŽbK. «—b0 e¹eFð WOL¼√ vKŽ bO&Q².« wÐdG*« wÝU+uKÐb.« q³0 s+ ‰U−*« «c¼ w# WOI¹d#ù« ‰Ëb.« s+ ¡«d³)« «—Ëœ rOEMð ‰öš s+ ¨W¹—c.« W0UDK. WO.Ëb.« W.U&u.« ÆW>Uš qLŽ Uý—ËË WOM¹uJð —UÞ≈ w# tKšbð Èb. ¨wÐdG*« wÝU+uKÐb.« ·U{√Ë ÷«d+_« b{ WK+UJ²*« qLF.« [email protected]Ð oKF²*« bM³.« …—Ëd{ vKŽ ¨UC¹√ ¨b&R¹ »dG*« Ê√ ¨QAM*« WO½«uOŠ W¹ËuM.« UOMI².« v.≈ WOI¹d#ù« ‰Ëb.« Ãu.Ë dO5Oð ¨ ôU−*« s+ …dO³& WŽuL−+ w# W¹ËuM.« UI²A*«Ë WO½«uOŠ ÷«d+_« W×#UJ* W³ÝUM*« UOMI².« sŽ öC# Ê√ v.≈ lKD²¹ »dG*« Ê√ v.≈ wÝU+uKÐb.« —Uý√Ë ÆQAM*« s+ wIOIŠ wM+UCð ršeÐ WLN*« …—œU³*« Ác¼ vE% ‰œU³ð ‰öš s+ ÊËUF².« tłË√Ë U&«dA.« e¹eFð t½Qý e¹eFð ‰U−+ p.– w# U0 ¨…bO'« UÝ—UL*«Ë »—U−².« W×#UJ0 WD³ðd*« U¹bײ.« WNł«u* WOMÞu.« «—bI.« ÆQAM*« WO½«uOŠ÷«d+_« W+UN.« …—œU³*« Ác¼ qOFHð Ê√ d³²F¹ »dG*« Ê√ “dÐ√Ë W¹—c.« W0UDK. WO.Ëb.« W.U&u.« 5Ð UIOŁË U½ËUFð VKD²¹ ¨WO*UF.« W×B.« WLEM+ ULOÝ ôË ¨WJ¹dA.« ULEM*«Ë WLEM*«Ë ¨WŽ«—e.«Ë W¹cžú. …bײ*« 3_« WLEM+Ë «– WOFłd*« «d³²@*«Ë ¨WO½«uO(« W×BK. WO*UF.« …b¹b'« QAM*« WO½«uOŠ ÷«d+_« W×#UJ* WKB.« Æ…—œU³*« Ác¼ ÕU$ ÊULC. …œb−²*«Ë X0u.« w# wðQð …—œU³*« Ác¼ Ê√ v.≈ ÊUŠd# —Uý√Ë w¼ «u/ q0_«Ë WO+UM.« ‰Ëb.« Ê√ v.≈ dEM.UÐ VÝUM*« U¹b% V³5Ð ¨W¾ÐË_« Ác¼ dÞ[email protected]+ s+ «—dCð d¦&_« «—bI.«Ë œ—«u*« W¹œËb×+Ë ¨UNNł«uð w².« WOLM².« ÆUNOKŽ d#u²ð w².« Ê«bK³.« q0√ w# ÊuAOF¹ [email protected]ý —UOK+ 1 ¨ 1 Ê√ kŠôË w.ULłù« wK;« "UM.« jÝu²+ mK³¹ YOŠ ¨«u/ WzU*« w# 9 œUJ.UÐ Í√ ¨«—ôËœ 922 œdHK. wIOI(« q0_« w¼ Ê«bK³.« Ác¼ Ê√ «“d³+ ¨w*UF.« jÝu²*« s+ Æt. W{dŽ d¦&_«Ë qL²;« dD)« WNł«u* «œ«bF²Ý« ÂUL²¼UÐ ULKŽ cšQð WOÐdG*« WJKL*« Ê√ v.≈ ÊUŠd# XH.Ë eJðd¹ Íc.« å„U¹œË“ò ŸËdA+ sŽ ÂUF.« d¹b*« d¹dI²Ð WOLOK0ù« «—bI.« e¹eFð v.≈ ·bNð U+UŽœ fLš vKŽ …b¹bł UOMIð dO#uðË ¨nAJ.«Ë [email protected]²K. WOMÞu.«Ë d¹uDðË ¨UN²³0«d+Ë QAM*« WO½«uOŠ÷«d+_« sŽnAJK. ¨VÝUM*« X0u.« w# qšb²K. —«dIK. w½ü« rŽb.« «Ëœ√ WO½«uOŠ÷«d+_« dOŁQ²Ð WIKF²*« U½UO³.« v.≈ Ãu.u.«Ë qšb². o¹d# qOJAð p.c&Ë ¨ÊU5½ù« W×> vKŽ QAM*« ÆQAM*« WO½«uOŠ÷«d+_« W.U&Ë …œUOIÐ o5M+ ¨W³ÝUM*« ÁcNÐ ¨œb−¹ wÐdG*« b#u.« Ê√ ·U{√Ë …œUOIÐ UNF{Ë - w².« …dJ²³*« …—œU³*« ÁcN. Ád¹bIð q+Uý w*UŽ —UÞ≈ À«bŠ≈ v.≈ ·bNð w².«Ë ¨ÂUF.« d¹b*« ÷«d+_« WЗU; [email protected]².«Ë UŽUDI.« œbF²+Ë «d¹bI².« dOAð YOŠ ¨w*UŽ ‚UD½ vKŽ QAM*« WO½«uOŠ s+ U¹uMÝ Êu½UF¹ [email protected]ý —UOK+ 2 ¨ 6 w.«uŠ Ê√ v.≈ w.«uŠ …U#Ë v.≈ ÍœR¹ U+ ¨QAM*« WO½«uOŠ ÷«d+_« ÆÊuOK+ 2 ¨ 7 ·UM¾²Ý« Ê√ ¡U³½ú. WOÝËd.« åpOMðu³Ýò W.U&Ë b&√ V¹dI². ¨»dG*« s+ …—œU³0 ¨w³OK.«≠w³OK.« —«u(« W+“ú. WOÝUOÝ W¹u5ð v.≈ q>u².«Ë 5O³OK.« n0«u+ Æw.Ëb.« lL²−*« s+ lÝ«Ë VOŠd²Ð wEŠ ¨bK³.« «c¼ w# ‰uŠ ‰uD+ ‰UI+ w# ¨åpOMðu³Ýò ¡U³½√ W.U&Ë X³²&Ë bIFM*« w³OK.«≠w³OK.« —«u(« w# »dG*« œuNłË —Ëœ —Ëb.«å?Ð œUý√ …bײ*« 3_« WLEM+ Ê√ ¨WIO½“uÐ WM¹b0 WO³OK.« W+“_« Ÿôb½« cM+ XL¼UÝò w².« WJKLLK. å¡UM³.« Ÿ«eMK. wLKÝ qŠ v.≈ q>u².« v.≈ WO+«d.« œuN'« w# ÆåUO³O. w# wÐË—Ë_« œU%ô« Ê√ ‰UI*« ·U{√ ¨tð«– ‚UO5.« w#Ë ¨å5#dD.« Èb. jAM.« Á—Ëb. »dGLK. t½UM²+«ò sŽ d³Ž Æw³OK.« Ÿ«eMK. qŠ œU−¹ù qŠU5.« ‰Ëœ lL& “dÐ√ ¨wI¹d#ù« Èu²5*« vKŽË —«u(« vKŽ lO−A².«Ë œuL;« rŽb.«ò ¡«d×B.«Ë Æ”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« VŠUB. å¡UM³.« ¡uC.« ¡«d×B.«Ë qŠU5.« Ê«bKÐ lL& jKÝ UL& ÊËRA.« d¹“u. åw5ÝR*«Ë [email protected]« ◊«[email protected]½ô«ò vKŽ 5LOI*« WЗUG*«Ë wI¹d#ù« ÊËUF².«Ë WOł—U)« ÷ËUH²+ qŠ sŽ Y׳.« w#ò ¨WD¹—uÐ d>U½ ¨Ã—U)UÐ ‰Ëb.« w0UÐ vKŽ …bAÐ dŁRð w².« WO³OK.« W+“ú. t½QAÐ ÆålL−².« w# ¡UCŽ_« s+ »dG*« œuNłò vKŽ wI¹d#ù« œU%ô« b&√ ¨t²Nł s+ W.ËbK. vKŽ_« fK−*«Ë ÊU*d³.« sŽ 5K¦2 lLł ‰öš W+“ú. wÝUO5.« q(« q5K5+ ¡UOŠ≈ qł√ s+ WO³OK.« ÆåWO³OK.« WOÐdF.« ‰Ëb.« WF+Uł Ê√ åpOMðu³Ýò W.U&Ë X#U{√Ë œUý√ YOŠ ¨WK¹uD.« W×zö.« Ác¼ v.≈ XLC½« —«u(« w# ÂbIð oOIײ. »dG*« UN.c³¹ w².« œuN'UÐò ÆåWO³OK.« ·«dÞ_« 5Ð wÝUO5.« U5½d# UNO# U0 ¨‰Ëb.« s+ b¹bF.« Ê√ v.≈ —Uý√Ë ¨UO&dðË Êœ—_«Ë dB+Ë UJO−KÐË UO.UD ¹≈Ë UO½U³Ý≈Ë nK+ w# WOÐdG*« WOÝU+uKÐb.« ◊«[email protected]½«Ë œuN−Ð X¼u½ ÆWO³OK.« W+“_« »dG²5*« s+ fO. t½√ WOÝËd.« ¡U³½_« W.U&Ë XEŠôË ÆWOÐdG*« œuN'UÐ 5¼uM*« W×zô sŽ dz«e'« VOGð Ê√ ·«dA²Ýô« bNF+ w# ÀU×Ð_« d¹b+ sŽ W.U&u.« XKI½Ë WOCI.« Ê≈ t.u0 ¨rOŠd.« b³Ž —œU0 UÐË—Ë√ w# s+_«Ë bNAð w².« dz«e−K. W³5M.UÐ rN+ —ËbÐ lKDCð WO³OK.« ÆUOÝUOÝË UOÝU+uKÐœ «—uL{ UO.UŠ ¨¡UM¦.UÐ d¹bł wÐdG*« wÝU+uKÐb.« ZNM.« Ê√ “dÐ√Ë ¨ 2015 WMÝ w# «[email protected]« …—œU³+ q¦+Ëò t½√ «b&R+ e¹eF²Ð `L5¹ WIO½“uÐ w# t0öÞ≈ - Íc.« ZNM.« ÊS# WO³OK.« ·«dÞ_« `M1 p.cÐ u¼Ë ÆdýU³*« —«u(« w.U².UÐË ¨W+“_« ¡UN½ù q³5.«Ë ‰uK(« œU−¹ù W>dH.« ÆåWOK¼_« »d(« ¡UN½≈ w³OK.« —«u(« U5Kł ÊQÐ WOÝËd.« W.U&u.« d&–Ë WO³OK.« ·«dÞ_« 5Ð ¡UI. ‰Ë√ qJAð WIO½“uÐ WM¹b+ w# XAž 21 w# —UM.« ‚öÞ≈ n0Ë UN½öŽ≈ cM+ WЗUײ*« W.ËbK. vKŽ_« fK−*« Íb#Ë Ê√ WHOC+ ¨ÂdBM*« W.ËUÞ ‰uŠ ULNCFÐ l+ U5Kł ‚d³Þ ÊU*dÐË WO³OK.« Æ tłu. UNłË »dG*« w# U{ËUH*« —«u(« ÕU²²#« w# WD¹—uÐ U×¹dBð W.U&u.« œ—Ë√Ë W³žd.«ò ô≈ UN&d% ô WJKL*« …—œU³+ Ê√ «b&R+ ¨w³OK.« v.≈ ·u0u.«Ë UO³O. W+b) b¹U;« ÕuLD.«Ë …bOŠu.« ÆåtLŽœË w³OK.« VFA.« V½Uł XO³¦ð v.≈ ·bN¹ w³OK.« —«u(«ò Ê√ WD¹—uÐ ·U{√Ë 5Ð U#ö)« q( U{ËUH+ `²#Ë —UM.« ‚öÞ≈ n0Ë ôË …bMł√ »dGLK. fO.ò Ê√ v.≈ «dOA+ ¨å5O³OK.« ¡U0dH.« ¨5O³OK.« 5Ð —U²@¹ Ê√ «bÐ√ q³I¹ r.Ë ¨—U5+ ôË …—œU³+ sÞu.« p.c. ¡UMÐ√Ë …uš≈ 5O³OK.« Ê√ ULz«œ d³²F¹ qÐ ¨UO³O. `.UB+ VOKG²ÐË WO.ËR5*« ÕËdÐ rNK& ÊuKײ¹Ë Æå÷—_« vKŽ «—uD².« V5×Ð tH0«u+ dOG¹ r. t½√ UL& —«u(« —UÞ≈ w# ULNðUŽUL²ł« ÂU²š w# Ê«b#u.« ‰U0Ë ‰uŠ q+Uý ‚UHð«ò v.≈ œ√ «—ËUA*« Ác¼ Ê≈ w³OK.« V>UM*« qGA. WOŽu{u*«Ë W#UHA.« UO.ü«Ë dO¹UF*« ÆåW¹œUO5.« vKŽ_« fK−*« b#Ë fOz— ¨ÍË«dHB.« Âö5.« b³Ž ‰U0Ë ”√— vKŽ UMOOF².« vKŽ e&dð —«u(«ò Ê≈ ¨W.ËbK. ÆåW¹œUO5.« U5ÝR*« sKŽ√ Íc.« q+UA.« ‚UHðô« Ê√ WOÝËd.« W.U&u.« √—Ë ¨ÁU&ô« «c¼ w# v.Ë√ …uDš bF¹ w{U*« fOL)« tMŽ W(UB*« WOKLŽ w# WLN+ …uDš WIO½“uÐ `³Bð p.cÐË dOš_« Ÿu³Ý_« ‰öš ŸUL²łôUÐ ÊU#dD.« bŽËË ÆWO³OK.« Æ«bOł Áœ«bŽ≈ - Íc.« ULN0UHð« ‰ULJ²Ýô d³M²ý s+ bFÐ Èdł w³OK.« —«u(« Ê√ v.« W.U&u.« —Uý√Ë fK−*« fOz— q³0 s+ »dGLK. …—U¹“ s+ WKOK0 lOÐUÝ√ ÊU*d³.« fOz—Ë ÍdA*« b.Uš WO³OK.« W.ËbK. vKŽ_« W>U)« WK¦L*« e+UOK¹Ë w½UHO²ÝË `.U> WKOIŽ w³OK.« Æ©‰u½U+® WÐUOM.UÐ UO³O. w# …bײ*« 3ú. ÂUF.« 5+ú. يوسف العمراني: المغربما فتئ يعزز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصاديةفيالأقاليم الجنوبية انتخاب المغربعضوا فيلجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السفير عزالدين فرحان يؤكد أن المغرب مستعد للإسهام في إنجاح مبادرة «زودياك» وفق منظور موجه بقوة نحو إفريقيا 2.20.605 محمد أمكراز يسلط الضوء بمجلس المستشارين على مشروع المرسوم بقانون »19 - الهادف إلىمواكبة القطاعات المتضررة من تداعيات «كوفيد ترحيبواسع للمجتمع الدولي باستئناف الحوار الليبي-الليبي بمبادرة من المغرب وكالةسبوتنيك الروسية: سفير المملكة فيجنوب إفريقيا أكد أن الفكرة الماكرة لما يسمى باستغلال المملكة للموارد الطبيعية للأقاليم الصحراوية أكبر من مجرد خطأ لتـمثيل القارة الإفريقية على حساب مرشح جنوب إفريقيا في كلمة خلال مجلسمحافظي الوكالة المتواصل بفيينا يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة ودعم المشتغلين ﻓﺆاد اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ نائب الكاتب العام: نرفض المشروع وعبرنا عن احتجاجنا لرئيس الحكومة وأجهزتنا النقابية مستعدة لمواجهته …dÝ√ œ«d#√ v.≈ …UÝ«u+Ë W¹eFð WO0dÐ ”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« VŠU> YFÐ dŁQ².« m.U³Ð UMLKŽ bI#ò pK*« W.öł WO0dÐ w# ¡Uł U2Ë Æ·uýuÐ ÊU½bŽ qŠ«d.« tK³Ið ¨ÊU½bŽ r&b³& …cK# Ê«bI# w# rJðdÝQÐ X*√ w².« WFłUH.« Q³½ vÝ_« oOLŽË W.öł ·U{√Ë ÆåÊ«u{d.«Ë WM'UÐ rNOKŽ rFM*« ¨ÁœU³Ž s+ ¡«bNA.« œ«bŽ w# tK.« W#U& v.≈ rJ.öš s+Ë rJ. »dF½ ¨WLO._« W³ÝUM*« ÁcNÐò t½√ ¨WO0d³.« Ác¼ w# ¨pK*« rJK¦+Ë ÆqK'« »UB*« «c¼ w# ¨UMðUÝ«u+ ‚b>√Ë UM¹“UFð dŠ√ sŽ ¨rJ¹Ë–Ë rJK¼√ ¡«e'« s5( UÐU5²Š«Ë «bK& ô≈ b.u.« w# ¡ö²Ðô« «c¼ Áb¹e¹ s. ÊU1ù« …u0 w# V¼– Íc.« ¨lOMA.« w+«dłù« qFH.« «c¼ dJM²5½ –≈Ëò t½√ t².öł b&√Ë ÆåtK.« bMŽ XHÞUFð w².« ¨WOÐdG*« dÝ_« lOLłË rJF+ dFA²5½ UM½S# ¨¡Íd³.« rJMЫ t²O×{ rJ{uF¹ Ê√ qłË eŽ tK.« 5KzUÝ ¨rJÐU>√ Íc.« ¨ÕœUH.« ¡“d.« «c¼ W+U5ł ¨rJF+ Ê√ ‰Q5½ v.UFð tK.«Ëò pK*« W.öł ‰U0Ë Æå¡«eF.« s5ŠË d³B.« qOLł t½«bI# sŽ UMł w# s¹[email protected]*« Ê«b.u.« s+ tKF−¹ Ê√Ë ¨t²LŠ— lÝ«uÐ e¹eF.« r&bOI# qLA¹ p¾.Ë√ s5ŠË ¨5(UB.«Ë ¡«bNA.«Ë 5I¹bB.«Ë 5¾O³M.« l+ ÁdA×¹Ë ¨rOFM.« ÆÊuFł«— tO.≈ U½≈Ë tK. U½≈ «u.U0 W³OB+ rN²ÐU>√ «–≈ s¹c.« s¹dÐUB.« dAÐË ÆUIO#— ÆårOEF.« tK.« ‚b> Âö5.« oOIײ. åwÝUÝ√ qŽU#ò »dG*« Ê√ åw²OOÝ ‰≈ò wKOA.« Í—U³šù« l0u*« b&√ 10 v.≈ 6 s+ bIF½« Íc.« w³OK.« —«u(« ÕU$ vKŽ ¡uC.« UDK5+ ¨UO³O. w# »dG*« Ê√ Í—U³šù« l0u*« d&–Ë ÆWJKL*« s+ …—œU³0 WIO½“uÐ w# Í—U'« d³M²ý fK−*« Íb#Ë 5Ð w³OK.« —«u(« U5Kł ¨WIO½“uÐ w# w{U*« Ÿu³Ý_« ¨sC²Š« ¡UN½ù U{ËUH+ `²#Ë —UM.« ‚öÞ≈ n0Ë XO³¦ð ·bNÐ ‚d³Þ ÊU*dÐË W.ËbK. vKŽ_« ¨»dG*«ò Ê«uMFÐ ‰UI+ w# ¨åw²OOÝ ‰≈ò ·U{√Ë ÆWO³OK.« ·«dÞ_« 5Ð U#ö)« ÂöÝ qł√ s+ ‚UHð« fÝ√ ¡UÝ—≈ò - t½√ ¨åUO³O. w# Âö5.« oOIײ. wÝUÝ√ qŽU# —«u(« U5Kł Ê√ WOKOA.« ÂöŽù« WKOÝË XK−ÝË ÆwЗUG*« bK³.« «c¼ w# årz«œ «bŠ lC¹ qŠ v.≈ q>u².« qł√ s+ åo#«u².«Ë r ¼UH².UÐ r5ð« ułò w# bIF½« ÆUNðœUOÝË UNO{«—√ …bŠËË WO³OK.« W.Ëb.« W+öÝ œbN¹ Íc.« »d(« dD) ‚UHðô q>u².« UMKŽ√ ‚d³Þ ÊU*dÐË W.ËbK. vKŽ_« fK−*« Íb#Ë Ê√ v.≈ X²H.Ë ÆW¹œUO5.« V>UM*« w.u². WOŽu{u*«Ë W#UHA.« UO.ü«Ë dO¹UF*« ‰uŠ q+Uý »«d{û! wLOEM²!« Êu½UI!« ŸËdA$ V×&Ð W$uJ(« qGAK! WOÞ«dI1b!« WO!«—bH½uJ!« X³!UÞ ‰uŠ o+«u²K! ·«dÞ_« wŁö¦!« w{ËUH²!« wŽUL²łô« —«u(« W!ËUÞ vKŽ t²!UŠ≈Ë ¨ÊU*d³!« s$ ÆWOÝUÝ_« WO!Ëb!« dO¹UF*« l$ ¡ö²ðË ¨Í—u²Ýb!« o(« Âd²% WGO4 W−$dÐ vKŽ W$uJ(« «b6≈ d³š b¹bý ¡UO²ÝUÐ vIKð t½√ WO!«—bH½uJK! ÍcOHM²!« V²J*« sKŽ√Ë fK−0 WOŽUL²łô« UŽUDI!« WM−KÐ »«d{ù« oŠ WÝ—UL* wLOEM²!« Êu½UI!« ŸËdA$ WA6UM$ U×¹d&ð Włu$Ë ¨U³F4 UOŽUL²ł«Ë U¹œUB²6« UF{Ë U½œöÐ ·dFð Íc!« X6u!« w+ ¨»«uM!« …uD)«ò ÁULÝ√ U$ ¨t! ⁄öÐ w+ ¨V²J*« dJM²Ý«Ë ÆW6u³&$ dOž WO×4 W$“√Ë ¨qLF!« sŽ n6uðË U¹UCI!« W'UF$ w+ U¼e−Ž sŽ WODG²!« UNM$ ÷dG!« Ëb³¹ w²!« W$uJ(« ·dÞ s$ W¹“«eH²Ýô« oŠ sLC¹ s$¬ wÝ—b$ ‰ušœ ÊUL{ sŽ e−F!«Ë ¨WM¼«d!« WO×B!«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²6ô« ÆåWЗUG*« UMÐË ¡UMÐ√ W+UJ! rOKF²!« w²!« …—œU³*« Ê≈ ¨qGAK! WOÞ«dI1b!« WO!«—bH½uJK! ÂUF!« VðUJ!« VzU½ ¨wLKF!« d¹uN! b!Uš ‰U6Ë t³²Mð Ê√ W$uJŠ Í√ vKŽ ÷dH¹ wMÞu!« ◊dA!« Ê_ ¨‚UO&!« ×Uš w¼ W$uJ(« UNÐ X$U6 ¨wzUÐu!« l{uK! oKI*« —uD²!« ÂuO!« tOKŽ ÕËdD$ Íc!« ¨»dGLK! Èd³J!« U¹UCI!« W'UF* bN²&Ë ¡«d×B!«å?! `¹dBð w+ ¨wLKF!« `{Ë√Ë ÆÁ—UA²½« s$ b(«Ë tO+ rJײK! œuN−$ v!≈ ÃU²×¹Ë bFÐ ¨qGA!« V4UM$ vKŽ ÿUH(« WOHO> w+ UC¹√ bN²& Ê√ W$uJ(« vKŽ ÊU> t½√ ¨åWOÐdG*« s$ b¹bF!« œułË —«dL²Ý«Ë ¨ U×¹d&²!« WOKLŽ w$UMðË ¨W!UD³!« W³&½ w+ ŸUHð—« qO−&ð rŽœ ¨UN²'UF$ W$uJ(« vKŽ ÊU> w²!« W¦!U¦!« W!Q&*« Ê√ d>–Ë ÆVF4 l{Ë w+ UŽUDI!« v!≈ U¼U¹≈ UOŽ«œ ¨W×zU'« Ác¼ V³&Ð —dCð w²!«Ë W$UŽ WHBÐ 5MÞ«uLK! WOz«dA!« …—bI!« ¨WFЫd!« W!Q&*« U$√ ÆW³FB!« WO+dE!«Ë ¨…UO(« nO!UJð WNł«u$ s$ WЗUG*« sJ9 «¡«dł≈ –U?ð« UN²F{Ë 5½«u6 œułuÐ oKF²²+ ¨ÂUF!« VðUJ!« VzU½ V&×Ð ¨UNO!≈ ÁU³²½ô« W$uJ(« vKŽ ÊU> w²!« ¨WOŽUL²łô« W¹UL(« W$uEM$ sŽ Àb%‘dF!« »UDš Ê√ v!≈ «dOA$ ¨UN!ULŽ√ ‰Ëbł w+ W!Ëb!« Ê√Ë ¨ U¹u!Ë_« sL{ UNKF& Ê√ W$uJ(« vKŽ ÷ËdH$ U¹UC6 UNK> w¼Ë ¨5KŽUH!« „«dý≈Ë Êu½U6 ŸËdA$ W−$dÐ W$uJ(« —U²š« nÝú!ò wLKF!« ‰U6Ë Æ «—œU³$Ë œUN²ł« UNO+ ÊuJ¹ ¨ÊU*d³!« s$ t³×Ý UM³KÞË ¨ŸËdA*« UMC+— WO!«—bH½uJ!« qš«œ s×½Ë ¨Íu6 ·ö²š« tO+ ÊU> Ê√ b>√Ë ÆåUO!Ëœ UNOKŽ ·—UF²*« ·«dÞ_« WOŁö¦!« U{ËUH*«Ë ¨wŽUL²łô« —«u(« vKŽ t²!UŠ≈Ë WÝ—UL0 oKF²*« WO+ö)« U¹UCI!« q> w+ WO!Ëb!« qLF!« WLEM$ U¼bL²Fð w²!« WOFłd*« WO6UHðô« ¨UNOKŽ ‚œUB¹ r! »dG*« Ê√ v!≈ «dOA$ ¨WOÝUÝ√ WO6UHð« w¼Ë ¨ 87 WO6UHðô« w¼ ¨o(« «c¼ W¹d(« s$ wÝUÝ√ ¡eł »«d{ù« oŠ Ê_ ¨WOÐUIM!« W¹d(« 5$Q²! UNOKŽ W6œUB*UÐ W³!UD*« rž— W$uJ(« fOz— l$ X¹dł√ w²!« «¡UIK!« ‰öš b>√ WO!«—bH½uJ!« Ê√ wLKF!« `{Ë√Ë ÆWOÐUIM!« oŠË Í—u²Ýœ o×> ◊ËdAÐ »«d{ù« oŠ s$R¹ Êu½U6 ŸËdA$ ‰uŠ o+«u²!«Ë —«u(« vKŽ qGA!« d¹“Ë l$ bIŽ Íc!« dOš_« ¡UIK!« sŽ Àb% UL> ÆWO!Ëb!« oOŁ«u*« vKŽ œUL²ŽôUÐË ¨w½u> WÐUI½ q> l$ W¹œdH!« «¡UIK!« ‰öš lL²Ý« U$bFÐ Âe²!« d¹“u!« Ê√ «“d³$ ¨W×zU'« W¹«bÐ q³6 ÆlOL'« Âb?ð WGO4 sŽ Y׳!« Íd−¹Ë ¨ UEŠö*« q> tO+ ÂbIð ¨·«dÞ_« wŁöŁ ¡UI! bIFÐ UŽUDI!« WM' s$ VKD!« v!≈ t²Ž—U&$Ë ¨ÁœuŽuÐ d¹“u!« «e²!« ÂbFÐ wÐUIM!« ÍœUOI!« nÝQðË ¨»«d{ù« WÝ—U2 oŠ f9Ë ¨WOFł«dð tMO$UC$ q> Ê√ «d³²F$ ¨ŸËdA*« W−$dÐ WOŽUL²łô« wLKF!« d¹uN! d³²Ž«Ë ÆwÐUIM!« qLF!« WÝ—U2 v²Š »dC! jG{Ë ¨WOzUMł UOC²I$ tO+Ë WÝ—U2 s$ b¹eðË ¨WOÝUÝ√ U¹UC6 w+ U¼e−Ž wDGð Ê√ b¹dð ¡«dłù« «cNÐ W$uJ(« Ê√ ¨WЗUI*« ÁcN! WO!«—bH½uJ!« i+— sKŽ√Ë Æ U¹d(« V½Uł w+ W$UŽ WHBÐ lL²−*« vKŽ jGC!« «c¼ WNł«u* œ«bF²Ýö! UNðeNł√ qJ! ¡«b½ XNłË UL> ¨W$uJ(« fOzd! UNłU−²Š« sŽ dO³F²!UÐ ¨ŸËdA*« «cNÐ WOMF$ UN½_ WO6uI(«Ë WOÞ«dI1b!« ÈuI!« qJ! ¡«b½ tOłuð v!≈ W+U{≈ ¨ŸËdA*« ÆWO6uI(«Ë WOŽUL²łô« U³&²J*« n&½ W!ËU; ÍbB²!« w+ U¼—Ëœ ÍœRð w> برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة الراحل عدنان بوشوف المغرب «فاعل موقع إخباريشيلي: أساسي» لتحقيق السلامفيليبيا الكونفدراليةتطالبالحكومة بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإحالته علىطاولة الحوار الاجتماعي Ëœ«—UH.√ ”u.—U& v.≈ W¾MNð WO0d³Ð ”œU5.« bL×+ pK*« W.ö'« VŠU> YFÐ ÆUN.öI²Ý« Èd&cÐ ÁœöÐ ‰UH²Š« W³ÝUM0 ¨UJ¹—U²Ýu& W¹—uNLł fOz— ¨«œU5O& fOzdK. tðUOML²0 W½ËdI+ …—U(« t¾½UNð sŽ ¨WO0d³.« Ác¼ w# ¨pK*« W.öł »dŽ√Ë o¹bB.« UJ¹—U²Ýu& VFA.Ë ¨…œUF5.«Ë W×B.« —u#u0 «œU5O& Ëœ«—UH.√ ”u.—U& W×½UÝ W³ÝUM* UN½≈Ëò pK*« W.öł WO0dÐ w# ¡Uł U2Ë Æ—U¼œ“ô«Ë ÂbI².« s+ b¹e*UÐ W¹—uNLłË WOÐdG*« WJKL*« 5Ð jÐdð w².« ÊËUF².«Ë W0«bB.« U0öŽ …œu−Ð Áu½_ e¹eFð qł√ s+ rJF+ qLF.« WK>«u+ vKŽ w>dŠ Èb+ rJ²[email protected] «b&R+ ¨UJ¹—U²Ýu& ÆåWO.Ëb.« q#U;« Èu²5+ vKŽ Ë√ wzUM¦.« bOFB.« vKŽ ¡«uÝ ¨ U0öF.« Ác¼ يهنئ رئيسكوستاريكا جلالة الملك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها

RkJQdWJsaXNoZXIy NjU5NjQ5